Kaszás Attila Diákkör – Belső Szabályzat

2015-12-20

Taggyűlés

I. A Kaszás Attila Diákkör (továbbiakban: “KAD”) Taggyűlés
1. A KAD ülései nyilvánosak, a KAD tagjai évente egyszer üléseznek, melyet a KAD Elnöke hív
össze írásban, ill. e-mail-ben.
2. A KAD Elnöksége és a tagok írásban tesznek javaslatot a KAD ülésének napirendi pontjairól. Az
Elnökség és a KAD bármely tagja javaslatot tehet a KAD ülésén tárgyalandó napirendi pontokra
vonatkozóan vagy azon felül, melyről a KAD elnöksége egyszerű többséggel szóban vagy írásban
dönt.

Határozatok és jegyzőkönyv
II.A KAD határozatai, és azok nyilvántartása

1. KAD üléseiről jegyzőkönyv, míg a határozatokról dokumentum készül.
2. A jegyzőkönyv és a KAD határozatai írásba foglalásának elintézéséről, ezen dokumentumok
tárolásáról és hozzáférhetőségéről a KAD jogi-gazdasági alelnöke gondoskodik.
3. A KAD üléseiről készülő jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei a következők. A jegyzőkönyvben
fel kell tüntetni:
a) az ülés időpontját és időtartamát;
b) az ülés napirendi pontjait
c) a határozatok számát és tartalmát

III. A KAD határozatainak közlése, nyilvánossága

1. A KAD érdemi határozatai nyilvánosak. Nem érdemi határozatok azok a döntések a KAD
adminisztratív, belső működésével kapcsolatos pénzügyi és személyi vonzatú döntések.
2. A KAD irataiba való betekintést a jogi-gazdasági alelnök szóban, illetve kérésre írásba foglalva
engedélyezi. Az KAD iratairól saját költségén bárki másolatot készíthet, illetve jegyzeteket,
kivonatot készíthet. Az KAD irataiba való betekintés a jogi-gazdasági alelnökkel való előzetes
időpont egyeztetés szerint lehetséges.

Éves beszámolók
IV. A KAD éves beszámolója

A KAD éves beszámolójának elfogadásához a tagok többségének szavazata szükséges. A
beszámolók írásba foglalásának és közzétételének rendjére a II. pontban meghatározott, az érdemi
határozatok közzétételére vonatkozó eljárási szabályok értelemszerűen vonatkoznak.

Tisztújítás
V.Az elnökség és az ellenőrző biztosok megválasztásának rendje

1.Jelen határozat elfogadása után a KAD tisztújítását az alábbiak szerint kell lebonyolítani. Az
egyes tisztségekre a jelölés és szavazás a határozat következő pontjai szerinti, sorrendben, külön-
külön történik.
2.Az e határozatban rögzített lebonyolítási rendtől a Taggyűlés csak minősített többségű (a jelenlévő
szavazatásra jogosultak kétharmada + 1szavazat) döntéssel térhet el.
3. A szavazatok leadása előtt a Taggyűlés 3 tagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre. A tagjait a
Taggyűlés jelöli és személyükről nyílt, egyhangú szavazással dönt. A bizottság tagja nem lehet az
elnök-jelölt.
4. A jelölés előtt a Taggyűlés egyszerű többséggel határoz az alelnökök számáról, az Alapszabály
szerinti minimum 2, maximum 6 keretei között.

VI. .Elnökség választása-Jelölés

1, A jelölőbizottság bemutatja elnökségi tag jelöltjeit. Megnevezheti a jelöltek közül az elnök,
alelnök jelöltet, de ez nem kötelező.
2.A jelöltek egyenként legfeljebb 2 percben bemutatkozhatnak.
3..A Taggyűlés résztvevői is állíthatnak jelöltet,a jeölést a jelöltnek el kell fogadnia a jelenlévő
jelöltek is bemutatkozhatnak.
4.A jelölteknek nyilatkozniuk kell, hogy mely tisztségre vállalják a jelölést. Egy személy több
tisztségre is lehet jelölt.
5.A Taggyűlésen jelen nem lévő személy csak akkor lehet jelölt, ha a jelöltség elfogadásáról a
Taggyűlést megelőzően a jelölőbizottságnak nyilatkozott.
6.A taggyűlés tagjai szót kérhetnek, és 1-1 percben állást foglalhatnak a jelölt mellett vagy ellen.
7.A jelöltek bármikor visszaléphetnek a jelöltségtől.
8.Először az elnök személyéről születik döntés, utána az alelnökket, végül az Ellenörző
biztost(biztosokat) választják meg.
9. VI/6 pont alapján a már megválasztott elnök állást foglalhat 1-1 alelnök jelölt mellett.

VII. Elnökség választása- Szavazás – elnök

1. A szavazás megkezdése előtt a közgyűlés levezető elnöke megállapítja a jelenlévő, szavazásra
jogosult tagok számát.
2.Szavazólapok kiosztása
3.Szavazni egy név felírásával lehet. A szavazat érvénytelen, ha
– a szavazólap nem tartalmaz nevet, vagy nem állapítható meg, hogy kire adták le a szavazatot
-a szavazólap egynél több nevet tartalmaz
-a szavazatot nem a kiosztott szavazólapon adták le
4.A szavazás titkos. A szavazatokat a szavazatok gyűjtésére szolgáló dobozba kell bedobni.
5.A szavazatszámláló bizottság megszámlálja a szavazatokat, a bizottság egy tagja ismerteti az
eredményt. A tisztségviselő megválasztásához a jelenlévő szavazásra jogosultak 50%-a +1 szavazat
szükséges. Ha ez nincs meg, a szavazást meg kell ismételni, és azon már csak az első két, legtöbb
szavazatot kapott személyre lehet érvényesen szavazni. Ha az első két legtöbb szavazatot kapó
személyt szavazategyenlőség miatt nem lehet kiválasztani – mert kettőnél több „első” vagy egynél
több „második” helyezett van – akkor következő fordulóban az azonos szavazatot kapott személyek
mindegyikére lehet szavazni

VIII. Enökség választása-Szavazás – alelnök

1.A szavazás menete megegyezik az elnökre vonatkozó szavazással

IX.Enökség választása-Szavazás – ellenörző biztos(ok)

1. Jelölt az előző elnök(ök) közül kerülhet ki.További ellenőri bizottsági tagokra bármely tag tehetjavaslatot.
2.A szavazás menete megegyezik az elnökre vonatkozó szavazással

X. A program felelősök választása

1. Programok a KAD egyes eseményei, tevékenysége. Ez lehet egyedi (koncertek, találkozók -ezek
összesége) és folyamatos (kapcsolattartás más szervezetekkel).
2.A program felelősök a főszervezői és rendezője a KAD egyes eseményeinek, tevékenységének.
Szükség esetén a tagságból választ segítséget és kiosztja a feladatokat.
3.Az programok számát és típusait a jelölések és szavazás előtt a Taggyűlés tagjai határozzák meg.
4. Egy programra több jelölt állítható, egy programhoz egy felelős választható.
6. Jelöltet bármely tag javasolhat.
5. A program felelősök választása egyszerű többséggel és nyílt szavazással történik.

XI. A KAD működése és szolgáltatásai politikai pártok saját céljaik megvalósítására, ill. általuk elérendő közcélokra sem közvetlenül, sem közvetve nem állnak rendelkezésre.

Partnereink:

diák hálózat diák hálózat
diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat