A Kaszás Attila Diákkör Alapszabályzata

2015-12-20

I. rész
Általános rendelkezések

1. Az egyesület neve: Kaszás Attila Diákkör (rövidített neve: KAD).
2. Az egyesület székhelye: Budapest II. Szász Károly u. 1. 4. em. 1.
3. A Kaszás Attila Diákkör (a továbbiakban: Diákkör), a Szlovákiában állandó lakhellyel,
vagy szlovák állampolgársággal is rendelkező, magyar anyanyelvű (a továbbiakban:
szlovákiai magyar), Budapesten és vonzáskörzetében tanuló egyetemisták vagy más
felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók és fiatalok diákköre.
4. A Diákkör továbbá a pozsonyi székhelyű Diákhálózat tagszervezete, amely a
Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon tanuló szlovákiai magyar egyetemistákat és
fiatalokat összefogó diákkörök ernyőszervezete.
5. A Diákkör nyílt, ideológiai, vallási és politikai tekintetben független, demokratikus
diákkör.

II. rész
A Diákkör céljai

1. A Diákkör céljai közé tartozik:
a, Budapesten és vonzáskörzetében tanuló szlovákiai magyar fiatalok összefogása, valamint a
Diákkör alapelveivel egyetértő fiatalok egybegyűjtése,
b, kapcsolattartás a Diákhálózattal, és a Diákhálózat többi diákszervezetével, új kapcsolatok
létesítése egyéb diákszervezetekkel,
c, országhatárokon átnyúló kapcsolatok kialakítása,
d, a magyar kultúra és nemzeti hagyományaink ápolása,
e, a szlovákiai magyar egyetemisták szülőföldön való boldogulásának elősegítése, hazatérésük
ösztönzése.

III. rész
A Diákkör tevékenysége, feladatai

1. A Diákkör tevékenysége és feladata:
a, kulturális rendezvények, ifjúsági találkozók, fórumok szervezése a Diákkör tagjai és
szimpatizánsai számára
b, tanulmányi utak, kulturális, sportolási és egyéb közösségi rendezvények szervezése
c, a Diákkör tagjainak érdekvédelme
d, a szlovákiai magyar egyetemisták képviselete hazai és országhatárokon átnyúló
rendezvényeken.
2. A Diákkör tagjainak érdekvédelmébe tartozik minden olyan kérdéskör, amelyben a Diákkör
a tagjainak szakmai (a felsőoktatásban, a civil és a tudományos szférákban) pozícióját javítani
tudja. Tartalmilag ez jelenti a kapcsolattartást a Diákhálózattal, annak tagszervezeteivel, a
budapesti egyetemek hallgatói önkormányzataival és egyéb szakmai alapon működő,
egyetemi hallgatókat tömörítő szervezetekkel (szakkollégiumok, diákkörök, diákszervezetek,
stb.). Jelenti továbbá az oktatási, tudományos és partneri együttműködést a határon túli
magyarokat, ezen belül is főleg a határon túli magyar egyetemi hallgatókat támogató
szervezetekkel és kezdeményezésekkel.

IV. rész
A Diákkör szervezete és működése

1. A Diákkör szervei:
a, Taggyűlés
b, Elnökség
c, Elnök
d, Ellenőrző Biztos

V. rész
Taggyűlés

1. A Taggyűlés a Diákkör legfőbb szerve. Ez a tagok összessége.
2. A Taggyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. A Taggyűlést az
Elnökség határozata, vagy a tagság összességének legalább felének kérvénye alapján az Elnök
hívja össze. A gyűlés előtt legalább 10 nappal az Elnök köteles értesítenie a tagságot.A taggyűlésről kiadott értesítőben a napirendet is közölni kell a tagokkal, hogy az alapján
a tag felkészülése, álláspontja kialakításának lehetősége biztosítható legyen.
3. A Taggyűlés nyilvános. A Taggyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok
legalább több mint fele jelen van. A Taggyűlés határozatképtelensége esetén a meghirdetett
időponttól számítva 60 perccel később a Taggyűlés az eredeti napirenddel, a létszámtól
függetlenül határozatképessé válik. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés csak
akkor lehet az eredeti napirendben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha
a taggyűlés meghívójában a megismételt taggyűlés erre az időpontra összehívásra került, és
a megismételt jellegre, valamint a távollét következményeire a tagok figyelme kifejezetten
felhívásra került.
4. A Taggyűlést az Elnök, távolléte esetén pedig az Elnökség egy tagja vezeti. Határozatait a
Taggyűlés – az Alapszabályt érintő módosításokon kívül – nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
5. A Taggyűlés egy évre, titkos szavazással választja meg az Elnököt, az Elnökség tagjait és
az Ellenőrző Biztost. A szavazás előtt az egyes tisztségek betöltésére bárki jelölhet tagot a
Diákkör tagságából. A tagság azon személyek névsorából választja meg az egyes tisztségek
betöltőit, akik a jelölést elfogadták. Megválasztottnak a legtöbb szavazatot elért jelölteket kell
tekinteni, akik a legalább a leadott szavazatok többségét megszerezték.
6. Az Alapszabálynak az elfogadásához, módosításához, illetőleg a Diákkör feloszlásához a
határozatképes Taggyűlés kétharmados szótöbbségű szavazatára van szükség.
7. A Taggyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van.
8. Kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe tartozik:
a, az Elnök, az Elnökség, és az Ellenőrző Biztos megválasztása, velük szemben
bizalmatlansági indítvány elfogadása,
b, az éves munkaterv és az éves költségvetés elfogadása,
c, az éves beszámolók jóváhagyása,
d, a Diákkör feloszlásának megszavazása,
e, tagsági viszony megszüntetése,
f, tiszteletbeli tagsági jogviszony megítélése.
9. A Taggyűlésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza – az ülés helyét, idejét, – a
levezető elnök, a hitelesítő, a jegyzőkönyvvezető nevét, – a határozatképesség megállapítására
vonatkozó adatokat, – a napirendi pontokat, az azokkal kapcsolatosan elhangzott kérdések,
hozzászólások, észrevételek lényegét, – a szavazás eredményét, a döntést támogatók és
ellenzők számarányát (ha lehetséges a személyét), – a hozott határozatok szövegét, – a
végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelős személy nevét.
10. A jegyzőkönyv mellékleteként csatolni kell a jelenléti ívet és az írásbeli előterjesztéseket,
beszámolókat. A jegyzőkönyvet a Diákkör székhelyén kell elhelyezni.

VI. rész
Elnökség

1. Az Elnökség az Elnökből és két alelnökökből áll, melyek közül az egyik a gazdasági és jogi
ügyintézésért, a másik pedig a Diákkör kulturális tevékenységéért felel. Az elnökség tagjai a
rendes tagok közül választhatók.
2. Az Elnökség a Diákkör végrehajtó szerve.
3. Az Elnökségnek minden természetes személy tagja lehet, aki a Diákkör rendes tagja.
4. Az Elnökség szükség szerint ül össze, de negyedévente legalább egyszer. Üléseit az Elnök
hívja össze, és vezeti, távollétében az egyik alelnök. Ülései akkor határozatképesek, ha az
elnökségi tagok több, mint fele jelen van. Az Elnök az elnökségi ülés összehívásáról a gyűlés
előtt legalább 5 nappal az Elnök köteles értesítenie az elnökséget személyesen vagy
elektronikus úton. Az ülésről kiadott értesítőben a napirendet is közölni kell a tagokkal, hogy
az alapján az elnökségi tag felkészülése, álláspontja kialakításának lehetősége biztosítható
legyen. Az ülés határozatképtelensége esetén a meghirdetett időponttól számítva 60 perccel
később a az elnökségi ülés az eredeti napirenddel, a létszámtól függetlenül határozatképessé
válik. A határozatképtelenség miatt megismételt ülés csak akkor lehet az eredeti napirendben
a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a meghívóban a megismételt ülés
erre az időpontra összehívásra került, és a megismételt jellegre, valamint a távollét
következményeire az elnökségi tagok figyelme kifejezetten felhívásra került.
5. Az Elnökség tagjait a Taggyűlés titkos, demokratikus szavazás keretein belül, egyszerű
többséggel választja meg egy évre, ha a jelölt legalább a leadott szavazatok többségét
megszerezte. amely hivatali idő a Taggyűlés általi megválasztásukkal kezdődik.
6. Az Elnökség
a, irányítja a Diákkör tevékenységét a Taggyűlések közti időszakban,
b, tevékenységéért felelősséggel tartozik a Taggyűlésnek,
c, megtárgyalja az Elnök, az elnökségi tagok és az egyes tagok által benyújtott
programtervezeteket,
d, összehívja és tartalmilag összeállítja a Taggyűlés üléseit,
e, kidolgozza a gazdálkodás alapelveit,
f, kidolgozza a Diákkör éves programtervezetét,
g, -.
7. Az alelnöki tisztség lemondással és bizalmatlansági indítvány Taggyűlés általi
elfogadásával szűnik meg. Bizalmatlansági indítványt bármely tag beterjeszthet
a Taggyűlésen. A bizalmatlansági indítvány alapján megszűnik az alelnök megbízatása, ha
a Taggyűlésen jelenlevő tagok több mint fele a bizalmatlansági indítvány mellett szavaz.
A szavazás nyilvános.

VII. rész
Elnök

1. Az Elnök a Diákkör törvényes képviselője.
2. Az Elnököt a Taggyűlés titkos, demokratikus szavazás keretein belül, egyszerű többséggel
választja meg egy évre, ha a jelölt legalább a leadott szavazatok többségét megszerezte.
3. Az Elnök a Taggyűlésnek tartozik felelősséggel.
4. Az Elnök további feladatköre:
a, a tisztújító Taggyűlések között folyamatosan irányítja a Diákkör munkáját, és lehetőség
szerint a Rákóczi Szövetség, valamint a Diákhálózat fórumain, rendezvényein képviseli és
megjeleníti a Diákkört, illetve ezzel az Elnökség, vagy a tagság valamelyik tagját megbízza,
b, kitűzi az elnökségi és a taggyűlési ülések idejét, vezeti az üléseket, meghatározza azok
napirendjét, s gondoskodik az ott hozott határozatok végrehajtásáról,
c, felelős a Diákkör törvényes és alapszabályszerű működéséért,
d, ellenőrzi a tisztségviselők munkáját,
e, intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Taggyűlés, az Elnökség, illetve
más szerv hatáskörébe,
f, -.
5. A tisztség lemondással és bizalmatlansági indítvány Taggyűlés általi elfogadásával szűnik
meg. Bizalmatlansági indítványt bármely tag beterjeszthet a Taggyűlésen. A bizalmatlansági
indítvány alapján megszűnik az elnök megbízatása, ha a Taggyűlésen jelenlevő tagok több,
mint fele a bizalmatlansági indítvány mellett szavaz. A szavazás nyilvános.

VIII. rész
Ellenőrző Biztos

1. Az Ellenőrző Biztos:
a, a Diákkör ellenőrző szerve, a Taggyűlés választja meg egy évre, mely hivatali idő a
kinevezésével kezdődik,
b, tevékenységéért a Taggyűlésnek felelnek,
c, a Diákkör gazdálkodását ellenőrzi, elégtelenség esetén figyelmezteti az illetékes szervet, és
javaslatot tehet annak eltávolítására,
d, ellenőrzi a szabályok és az Alapszabályzat betartását, a Taggyűlés határozatainak
betartását.
2. A tisztség lemondással és bizalmatlansági indítvány Taggyűlés általi elfogadásával szűnik
meg. Bizalmatlansági indítványt bármely tag beterjeszthet a Taggyűlésen. A bizalmatlanságiindítvány alapján megszűnik az Ellenőrző Biztos megbízatása, ha a Taggyűlésen jelenlevő
tagok több mint fele a bizalmatlansági indítvány mellett szavaz. A szavazás nyilvános.

IX. rész
Tagsági viszony keletkezése, felfüggesztése, megszűnése

1. A Diákkör tagság áll:
a, rendes,
b, pártoló,
c, tiszteletbeli tagokból.
2. Rendes tag lehet az a szlovákiai magyar, aki valamely egyetemen vagy más felsőoktatási
intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, egyetért a Diákkör küldetésével, céljaival,
Alapszabályával, és befizeti az éves tagsági díjat.
3. Pártoló tag lehet bárki más lakhelytől, származástól, nemzetiségtől függetlenül, vagy az, aki
már nem rendelkezik hallgatói jogviszonnyal, egyetért a Diákkör küldetésével, céljaival,
Alapszabályával.
4. Tiszteletbeli tag az a személy lehet, aki személyével vagy tevékenységével hozzájárult a
Diákkör működéséhez. A tiszteletbeli tagsági jogviszonyról a Taggyűlés dönt.
5. Tagsági viszony a rendes és pártoló tagok esetében a jelentkezéssel, a tagdíj befizetésével
és az Elnökség erre vonatkozó döntésével kezdődik.
6. A tagsági jogviszony igazolására szolgál a Diákkör részéről a névjegyzékbe való bejegyzés.
7. Az éves tagsági díj befizetésének elmulasztása esetén az Elnökség figyelmezteti a tagot a
fizetés elmaradásáról.
8. A tagsági jogviszony megszűnik:
a, kilépéssel – a tagsági jogviszony a kilépési nyilatkozat egy elnökségi tagnak való
átadásával szűnik meg,
b, kizárással – a Taggyűlés általi megszüntetésével, melyről a Taggyűlés nyílt szavazással, a
jelenlévők több mint felének hozzájárulásával határoz,
c, a tag halálával,
d, a Diákkör megszűnésével,
e, -.
9. Kizárással szűnik meg annak a tagnak a tagsági viszonya, akit a Taggyűlés határozattal az
egyesületből kizár. Az egyesületből ki lehet zárni azt, aki tagdíjfizetési kötelezettségének
esedékességtől számított hat hónapon belül sem tesz eleget; illetve olyan magatartást tanúsít,
amellyel az egyesület célját, működését súlyosan veszélyezteti.

X. rész
A tagsági jogok és kötelezettségek

1. A Diákkör rendes tagjának jogában áll:
a, részt venni a Diákkör rendezvényein, tevékenységéből kivenni a részét,
b, választani és választhatónak lenni a Diákkör szerveibe,
c, részt venni a Diákkör Taggyűlésén, és azon szavazati jogával élni,
d, javasolni tagokat az Elnökségbe,
e, informálva lenni a Diákkör szerveinek döntéseiről, valamint azokról a véleményét kifejteni.
2. A Diákkör pártoló és tiszteletbeli tagjának jogában áll:
a, részt venni a Diákkör rendezvényein, tevékenységéből kivenni a részét,
b, részt venni a Diákkör Taggyűlésén, és azon szavazati jogával élni,
c, javasolni tagokat az Elnökségbe,
d, informálva lenni a Diákkör szerveinek döntéseiről, valamint azokról a véleményét kifejteni.
3. A Diákkör tagjának kötelességei:
a, az Alapszabály rendelkezéseit betartani,
b, a Diákkör szerveinek rendelkezéseit betartani,
c, lehetőségei szerint segíteni a Diákkör munkáját, céljainak véghezvitelét,
d, a meghatározott időn belül befizetni az éves tagsági díjat ( ez nem vonatkozik a
tiszteletbeli tagokra), melynek mértékét és befizetési határidejét az éves tisztújító Taggyűlés
határozza meg,
e, a Diákkör vagyonának védelmezése és lehetőségekhez mérten gyarapítása.

XI. rész
Az egyesület gazdálkodása

1. A Diákkör vagyonát alkotja:
a, adományok természetes személyektől, támogatások jogi személyektől, pályázatokon nyert
pénzösszegek,
b, tagsági díj,
c, tevékenységekből származó jövedelmek,
d, egyéb források.
2. A gazdálkodás a Taggyűlés által elfogadott költségvetési terv szerint zajlik, amely egy
kalendáriumi évre meghatározandó. A Diákkör gazdálkodásáért az Elnök felel.
3. A gazdálkodást az Elnökség irányítja, azon belül pedig a gazdasági és pénzügyekért felelős
alelnök..4. A költségvetés tartalmazza az összes bevételt és kiadást.
5. A Diákkör induló vagyona: 6000 Ft, azaz Ötezer Forint.
6. A Diákkör bankszámlájához hozzáférése az Elnöknek és a pénzügyekért felelős alelnöknek
van, kizárólag együttesen.

XII. rész
Záradék

1. A Diákkör megszűnik, ha:
a,-,
b, a Taggyűlés a feloszlásáról határoz,
c, a bíróság feloszlatja,
d, a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy
megállapítja megszűnését,
e, a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti.
2. Az Alapszabály a Taggyűlés általi elfogadással lép életbe.
Budapest, 2014. július 3.

Partnereink:

diák hálózat diák hálózat
diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat